Thử nghiệm thành thạo? So sánh liên phòng là gì? Sự khác nhau giữa chúng?

picture

 

 

 

- Thử nghiệm thành thạo (Proficiency testing) là đánh giá việc thực hiện của các bên tham gia theo tiêu chí đã được thiết lập thông qua so sánh liên phòng.

- So sánh liên phòng (Intralaboratory comparision) là việc tổ chức, thực hiện và đánh giá các phép đo hoặc phép thử trên cùng mẫu thử hoặc trên cùng mẫu thử tương tự nhau trong cùng một phòng thí nghiệm theo những điều kiện xác định trước.

- Sự khác nhau giữa thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng: thử nghiệm thành thạo là chương trình được tổ chức bởi đơn vị đã được công nhận ISO/IEC 17043 – Yêu cầu năng lực của tổ chức thử nghiệm thành thạo đối với chương trình đó; so sánh liên phòng là chương trình được tổ chức bởi đơn vị chưa được công nhận ISO/IEC 17043 đối với chương trình đó.

 

TOPに戻る

Khách hàng