Chức năng của phần mềm Cenlab là gì?

picture

Phần mềm Cenlab gồm rất nhiều phân hệ và liên tục được nhóm kỹ thuật cải tiến. Với phiên bản hiện tại gồm các phân hệ chính sau:

● Tổ chức – nhân sự

● Quản lý tài liệu

● Quản lý khách hàng

● Hợp đồng thử nghiệm

● Phòng thí nghiệm

● Báo cáo kết quả

● Lưu mẫu

● Thống kê

Các tính năng chính của phần mềm Cenlab:

● Xây dựng chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu phòng ban, nhân sự

● Kiểm soát hệ thống tài liệu nội bộ và bên ngoài

● Tạo thư viện chỉ tiêu thử nghiệm

● Quản lý lịch sử giao dịch, bảng giá và chiết khấu khách hàng

● Quản lý, hoạt động thanh toán và công nợ của khách hàng

● Tiếp nhận yêu cầu thử nghiệm từ khách hàng và tự động chuyển thông tin đến các bộ phận

● Lập kế hoạch và phân công nhân sự thực hiện lấy mẫu

● Hệ thống mẫu lưu, thanh lý và trả mẫu khách hàng được cập nhật tự động

● Ghi nhận kết quả thử và duyệt kết quả nhanh chóng

● Tạo báo cáo kết quả đa ngôn ngữ và gửi tự động đến khách hàng

● Báo cáo và xử lý sự cố từ khách hàng, từ phòng thí nghiệm, từ quản lý đến bộ phận liên quan

● Kiểm soát dữ liệu và toàn bộ thông tin lịch sử sử dụng

● Thống kê năng suất phòng thí nghiệm, KPI từng nhân sự

 

TOPに戻る

Khách hàng