Phòng thí nghiệm là gì?

picture

Phòng thí nghiệm là tổ chức thực hiện một hay nhiều hoạt động sau:

- Thử nghiệm

- Hiệu chuẩn

- Lấy mẫu, liên quan đến việc thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn sau đó

 

TOPに戻る

Khách hàng