Lợi ích khi phòng thí nghiệm, hiệu chuẩn áp dụng hệ thống quản lý ISO/IEC 17025: 2017?

picture

 

 

Các phòng thí nghiệm, hiệu chuẩn khi áp dụng hệ thống quản lý ISO/IEC 17025:2017 sẽ có các lợi ích sau:

- Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý phòng thí nghiệm.

- Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn.

- Tạo điều kiên thừa nhận quốc tế kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn.

- Hoà nhập hoạt động công nhận Phòng thí nghiệm của Việt Nam các nước trong khu vực và quốc tế.

 

TOPに戻る

Khách hàng