Kiểm tra xác nhận là gì? Xác nhận giá trị sử dụng là gì? Sự khác nhau giữa chúng?

picture

 

 

- Kiểm tra xác nhận (Verification) là việc cung cấp bằng chứng khách quan rằng đối tượng đã cho đáp ứng các yêu cầu quy định.

- Xác nhận giá trị sử dụng (Validation) là kiểm tra xác nhận, trong đó các yêu cầu quy định là thỏa đáng cho việc sử dụng đã định.

- Sự khác nhau giữa kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng: kiểm tra xác nhận là quá trình đánh giá kết quả thực hiện so với một tiêu chí, quy định kỹ thuật cụ thể, sẵn có; xác nhận giá trị sử dụng là quá trình đánh giá và công bố kết quả thực hiện của một đối tượng cụ thể phù hợp / không phù hợp với việc sử dụng.

 

TOPに戻る

Khách hàng