ISO/IEC 17025:2017 là gì?

02/03/2021 - 16:37

picture

 

 

 

     ISO/IEC 17025:2017 là tiêu chuẩn quốc tế đưa ra các yêu cầu chung về năng lực của phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn.

     Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm thúc đẩy sự tin cậy trong hoạt động của các phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn. Tiêu chuẩn bao gồm các yêu cầu cụ thể đối với phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn, giúp phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn chứng tỏ mình hoạt động có năng lực và khả năng cung cấp các kết quả có giá trị sử dụng.

     Nói chung các phòng thí nghiệm tuân theo tiêu chuẩn này cũng sẽ vận hành theo các nguyên tắc của ISO 9001.

     Việc sử dụng tiêu chuẩn này sẽ tạo sự thuận lợi cho sự hợp tác giữa phòng thí nghiệm và các cơ quan khác, hỗ trợ trong việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm, đặc biệt trong sự hài hòa các tiêu chuẩn và thủ tục.

 

 

TOPに戻る

Khách hàng