ISO 9001 là gì và tại sao các doanh nghiệp nên áp dụng ISO 9001?

02/03/2021 - 16:36

picture

 

 

     ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế đưa ra các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng.

     Chấp nhận một hệ thống quản lý chất lượng là quyết định chiến lược đối với tổ chức, việc này có thể giúp cải tiến toàn bộ kết quả hoạt động của tổ chức và đưa ra cơ sở hợp lý cho sự khởi đầu của phát triển bền vững.

    Lợi ích tiềm tàng đối với tổ chức từ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn này là:

a) khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định và chế định hiện hành;

b) tạo thuận lợi cho các cơ hội nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng;

c) giải quyết rủi ro và cơ hội liên quan đến bối cảnh và mục tiêu của tổ chức;

d) khả năng chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu quy định của hệ thống quản lý chất lượng.

    Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng bởi các tổ chức nội bộ và bên ngoài.

 

TOPに戻る

Khách hàng