CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NĂM 2022

27/07/2022 - 08:59

⚛ Các khóa đào tạo hiện nay

1. Khóa đào tạo 1: Ứng dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Nội dung chính:

● Nhận thức tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

● Xây dựng hệ thống tài liệu

● Ứng dụng tiêu chuẩn trong quản lý phòng thí nghiệm

● Thực hành soạn thảo tài liệu

2. Khóa đào tạo 2: Kỹ năng đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Nội dung chính:

● Quy trình đánh giá nội bộ

● Kỹ năng đánh giá viên

● Thực hành kỹ năng đánh giá viên.

3. Khóa đào tạo 3: Kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp (Ngoại trừ lĩnh vực Sinh)

Nội dung chính:

● Quy trình kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp

● Hướng dẫn kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp định lượng, định tính và định danh

● Thực hành kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp

4. Khóa đào tạo 4: Ước lượng độ không đảm bảo đo

Nội dung chính:

● Quy trình ước lượng độ không đảm bảo đo

● Hướng dẫn tính độ không đảm bảo theo phương pháp Bottom Up và Top Down

● Quy tắc viết và làm tròn số

● Biểu diễn kết quả

● Thực hành ước lượng độ không đảm bảo đo

5. Khóa đào tạo 5: Quy tắc ra quyết định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Nội dung chính:

● Hướng dẫn quy tắc ra quyết định

● Ứng dụng quy tắc ra quyết định trong phòng thí nghiệm cụ thể

● Thực hành quy tắc ra quyết định.

 

Nếu khách hàng có nhu cầu đào tạo, tư vấn, sử dụng phần mềm hoặc cần hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ:  

   ● Bộ phận Tư vấn & Đào tạo:(028) 2249 3399  – Email: info@tamducjsc.info

   ● Hotline: 0932 666 270

     

TOPに戻る

Khách hàng