QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Các triệu chứng liên quan đến bệnh COVID-19:

picture

2. Các biện pháp bảođảm sức khỏa trong giai đoạn dịch Covid-19

picture

picture

3. Một số hoạt động cần lưu ý như sau:

picture

 

TOPに戻る

Khách hàng